ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ- ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਜਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ

ਮਸਾਂ ਪੜਾਈ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਲਖ ਵਿਖਾ ਦੇ..! ਏਧਰ ਓਧਰ ਕਰਕੇ ਮਸੀਂ ਉਸਦਾ ਵੀਜਾ ਲਵਾਇਆ..ਇਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ

Read More ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ- ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਜਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ